Obnovljen:

Predavači, Sremski Karlovci

Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)
Naziv radnog mesta: Predavači
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, Митрополита Стратимировића 110

 

Расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања са:

 


1. Професором струковних студија за ужу научну област менаџмент у
угоститељству.


Услови: научни назив доктора наука из одговарајуће области, да има научне
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са
рецензијама.


2. Вишим предавачем за ужу научну област менаџмент у угоститељству.


Услови: научни назив доктора наука из одговарајуће области.


3. Предавачем за ужу научну област менаџмент у угоститељству.


Услови: научни назив магистра наука или стручни назив специјалиста
академских студија из одговарајуће области.


4. Вишим предавачем за ужу научну област рачунарска техника.


Услови: научни назив доктора наука из области рачунарска техника, објављени
стручни и научни радови из уже научне односно стручне области.


5. Предавачем за ужу научну област рачунарска техника.


Услови: научни назив магистра наука или стручни назив специјалиста
академских студија из научне области рачунарска техника, објављени стручни и
научни радови из уже научне односно стручне области.

 


Број извршилаца: по један извршилац за сваку научну област.


Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл.74
Закона о високом образовању (Сл. гласник бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. Закон и чл.
67/2019) и чл. 6 Правилника о избору у звања бр. 61/4 Високе школе струковних студија за
менаџмент и пословне комуникације из Сремских Карловаца.


Документи који се прилажу уз молбу за конкурс: извод из књиге рођених, извод из
књиге држављана Републике Србије, оверене копије диплома.


Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (биографија са неопходним
подацима за писање извештаја, оверене копије диплома основних студија, магистарских
или специјалистичких академских студија, докторских студија, списак објављених радова
и остала документација) достављају се на адресу: Висока школа струковних студија за
менаџмент и пословне комуникације, поштански фах 124, Нови Сад.


Рок за подношње пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса.


Контакт телефон: 021/2981-862

Ovaj oglas više nije aktuelan!