Davanje fiskulturne sale u zakup - nepokretnosti u javnoj svojini

Lokacija: Futog (Srbija, Novi Sad)
Kvadratura: 426m2
Namena prostora: Više namena

Dodatne informacije

Tekst oglasa

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ број 16/18 ),

ОШ »Mирослав Антић» Футог, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање фискултурне сале у закуп- непокретности у јавној својини

 

Предмет давања у закуп, путем прикупљања писмених понуда, је фискултурна сала површине 426 м 2 са припадајућим свлачионицама на којој право коришћења има Основна школа «Мирослав Антић « са седиштем у Футогу у улици Раде Кончара 2.
Фискултурна сала се даје у закуп радним данима – понедељак, среда и петак - за децу школског и предшколског узраста, за спортске, културне, образовне и друге активности, након завршетка образовно-васпитног рада од 20.00 до 24.00 часа.
Фискултурна сала се може дати у закуп, за спортске, културне, образовне и друге активности за одрасле понедељком, средом и петком, у терминима од 22 до 24.00 часа.
Фискултурна сала се даје у закуп за спортске, културне, образовне и друге активности за децу школског и предшколског узраста и за одрасле у дане викенда суботом и недељом од 09.00 до 21.00 часова.
Фискултурна сала се неће користити у периоду од 01. јула 2021.године до 31.августа 2021.године и у дане државних и верких празника у које се не ради у складу са законом и на дан 31. 12. 2021. године.

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више и високо образовање у области физичког васпитања и спорта, или су поред основне стручне оспособљености и посебно стручно оспособљени за рад са децом- Закон о спорту („Службени гласник РС“ бр.10/2016.)

Термини утврђени овим огласом могу се мењати у складу са чланом 13. и 14. Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има предшколска установа и основна школа („Службени лист града Новог Сада“ број 57/14, 69/14, 30/15, 44/15, 81/16 ,68/17 и 59/18)
Фискултурна сала се даје у закуп на период од једну годину почев од дана закључења уговора о закупу.

Почетни износ закупнине износи 1.800,00 динара за један термин од 60 минута, за термине понедељком, средом и петком од - од 20.00-22.00 сата и за термине суботом и недељом од - од 09.00-18.00 сати.
Почетни износ закупнине износи 1.500,00 динара за један термин од 60 минута, за термине понедељком, средом и петком од - од 22.00 до 24.00 часа и за термине суботом и недељом од - од 18.00-21.00 час .
Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Понуда која се доставља за закуп фискултурне сале, обавезно садржи износ закупнине који се нуди и

1. Податке о подносиоцу понуде за –
- физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана,

- предузетнике : име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствен број грађана, назив
радње, матични број,
- правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,
као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

2. Спорт који понуђач жели да обавља у сали.

Понуђач уз понуду за закуп фискултурне сале доставља и доказ о уплати депозита у износу од 30.000,00 динара који је уплатио на рачун сопствених прихода школе број 840-1597666-94 и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је 8 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има школа.
Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
Фискултурна сала која се даје у закуп може се разгледати у периоду од објављивања јавног огласа до подношења понуде, сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова.
Термини за закуп фискултурне сале по данима су дати у табели која се може преузети са сајта школе.
Понуђач понуду подноси на обрасцу објављеном на сајту школе, у затвореној и запечаћеној коверти лично или поштом на адресу: Основна школа „Мирослав Антић““, Раде Кончара 2, 21410 Футог, са назнаком „Понуда за закуп сале – не отварај“.

Понуде се достављају до 18. фебруара 2021. године до 10.00 часова.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.
Јавно отварање писмених понуда ће се одржати 18. фебруара 2021. године са почетком у 11.00 часова, на адреси Раде Кончара 2, Футог.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуди исти износ закупнине, комисија је дужна да позове понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од 3 дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и изабрати најповољнијег понуђача.
Уколико позвани понуђачи у року од 3 дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача .
Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Лице чија је понуда најповољнија дужно је да у року од 3 дана од дана добијања обавештења приступи закључењу уговора.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања поступка, односно не закључи уговор о закупу, уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу.

Додатне информације и обавештења у вези овога огласа, заинтересовани понуђачи могу добити свакога раднога дана од 08.00 -12.00 часова, на телефон број 021/2992-268.
Особа за контакт је секретар Бранка Совиљ.

Увид у документацију може се обавити дана 19. Фебруара 2021. године у периоду од 08.00 до 12.00 часова.
Јавни оглас и термини за давање фискултурне сале у закуп објављени су на сајту школе
интернет страница: www.osmiroslavantic.edu.rs

Objavljen:

Cena: nije navedena

Davanje fiskulturne sale u zakup - nepokretnosti u javnoj svojini

Ovaj oglas više nije aktuelan!