Objavljen:

Sremski Karlovci Profesori, predavači, nastavnici

Lokacija: Sremski Karlovci (Srbija, Sremski Karlovci)
Naziv radnog mesta:

Profesori, predavači, nastavnici

Naziv kompanije: MPK

Dodatne informacije

Tekst oglasa

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA MENADžMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE
IZ SREMSKIH KARLOVACA, Mitropolita Stratimirovića 110

Raspisuje konkurs za zasnivanje radnog odnosa do 100% radnog vremena i sticanje zvanja sa

1. Profesorima strukovnih studija za naučnu oblast računarska tehnika ili računarsko inženjerstvo.
Uslovi: Naučni naziv doktora nauka iz oblasti računarska tehnika ili računasko inženjerstvo, objavljeni stručni i naučni radovi iz uže naučne odnosno stručne oblasti. Broj izvršilaca: 2.

2. Predavačem za naučnu oblast računarska tehnika ili računarsko inženjerstvo.
Uslovi: Naučni naziv magistra nauka ili stručni naziv specijalista iz naučne oblasti računarska tehnika ili računasko inženjerstvo, objavljeni stručni i naučni radovi iz uže naučne odnosno stručne oblasti. Broj izvršilaca: 1.

3. Nastavnikom veština za naučnu oblast računarska tehnika ili računarsko inženjerstvo.
Uslovi: Visoko obrazovanje prvog stepena iz naučne oblasti računarska tehnika ili računarsko inženjerstvo, objavljne stručne radove. Broj izvršilaca: 1.

Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene čl. 63, 64, 65 i 68 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 37. Statuta Visoke škole.
Dokumenti koji se prilažu uz molbu za konkurs: izvod iz knjige rođenih, izvod iz knjige državljanja Republike Srbije, diplomu ili overenu kopiju diplome, objavljene stručne i naučne radove.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (biografija sa neophodnim podacima za pisanje izveštaja, diplome, spisak objavljenih radova i ostala dokumentacija) dostavljaju se na adresu: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 110.

Rok za podnošnje prijave je pet dana od dana objavljivanja konkursa.

Kontakt telefon: 021/881-862

Ovaj oglas je istekao!