Viši predavač i i predavač, Novi Sad

Cena: nije navedena.

www.oglasi.rs

Kategorija: Obrazovanje (Posao)
Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)

Naziv radnog mesta: Viši predavač i i predavač
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije:


Tekst oglasa:

<h3 style="text-align:center">ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА</h3> <h3 style="text-align:center">ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</h3> <h3 style="text-align:center">ИЗ НОВОГ САДА, Модене 5</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Расписује конкурс за заснивање радног односа до 100% радног времена и стицање звања за ужу научну област менаџмент и маркетинг, са</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li> <p><strong>Вишим предавачем</strong>, на одређено радно време у трајању од 5 година,</p> </li> </ol> <p>Услови: Научни назив доктора наука из одговарајуће научне односно стручне&nbsp;области.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="2"> <li> <p><strong>Предавачем</strong>, на одређено радно време у трајању од 5 година, почев од 01.10.2021. године.</p> </li> </ol> <p>Услови: академски назив магистар наука или стручни назив специјалиста академских студија из одговарајуће научне односно стручне области.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању и члановима 6 и 7 Правилника о избору у звања Високе школе бр. 61/4 од 21.03.2018. године.</p> <p>Документи који се прилажу уз пријаву за конкурс: биографија, извод из књиге рођених, извод из књиге држављана, оверена копија дипломе основних студија, магистарских или специјалистичких академских студија, докторских студија, списак објављених радова.</p> <p>Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: <strong>Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Нови Сад, Модене 5</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Рок за подношње пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Контакт телефон: <strong>021/2982-892</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Šifra oglasa: 03-1722048
Datum postavljanja oglasa: 26.03.2021

Kontakt: oglasnik oglasnik
Telefon:

www.oglasi.rs
Free Press d.o.o Šafarikova 15, 21000 Novi Sad, +381 21 48 04 555