Objavljen:

Viši predavač i i predavač, Novi Sad

Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)
Naziv radnog mesta: Viši predavač i i predavač
Naziv kompanije: Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Dodatne informacije

Tekst oglasa

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ИЗ НОВОГ САДА, Модене 5

 

Расписује конкурс за заснивање радног односа до 100% радног времена и стицање звања за ужу научну област менаџмент и маркетинг, са

 

  1. Вишим предавачем, на одређено радно време у трајању од 5 година,

Услови: Научни назив доктора наука из одговарајуће научне односно стручне области.

 

  1. Предавачем, на одређено радно време у трајању од 5 година, почев од 01.10.2021. године.

Услови: академски назив магистар наука или стручни назив специјалиста академских студија из одговарајуће научне односно стручне области.

 

Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању и члановима 6 и 7 Правилника о избору у звања Високе школе бр. 61/4 од 21.03.2018. године.

Документи који се прилажу уз пријаву за конкурс: биографија, извод из књиге рођених, извод из књиге држављана, оверена копија дипломе основних студија, магистарских или специјалистичких академских студија, докторских студија, списак објављених радова.

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Нови Сад, Модене 5.

 

Рок за подношње пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса.

 

Контакт телефон: 021/2982-892

 

Ovaj oglas više nije aktuelan!