Novi Sad Iveco DAILY 35S12V Godina proizvodnje - 2008

Lokacija: Novi Sad (Srbija, Novi Sad)
Marka: Iveco
Model: DAILY 35S12V
Godina proizvodnje: 2008
Gorivo: Dizel
Kubikaža: 2287
Snaga: 85
Kilometraža: 23000
Maksimalna nosivost: 2800 kgkg
Broj vrata: 4 vrata
Broj sedišta: 3-6
Menjač: Manuelni 5 brzina
Registrovan do: Nije registrovan
Poreklo vozila: Domaće tablice

Dodatne informacije

Tekst oglasa

IZDAVAČKI ZAVOD "FORUM"

Novi Sad, ul. Vojvode Mišića br. 1/III

 

na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13 i 105/14) i Odluke br. 14/2016 Upravnog odbora Izdavačkog zavoda "Forum" od dana 05.07.2016. godine, objavljuje ponovljeni

 

OGLAS

RADI OTUĐENJA POKRETNE STVARI - VOZILO U JAVNOJ SVOJINI

PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

 

PREDMET OTUĐENJA

Predmet otuđenja je pokretna stvar - vozilo u svojini Izdavačkog zavoda "Forum", kao indirektnog korisnika budžetskih sredstava, prema tabeli "Otuđenje vozila prikupljanjem pismenih ponuda", koja sadrži bliže karakteristike i početnu kupoprodajnu cenu vozila, a koja tabela je deo ovog oglasa i dostupna na zvaničnom sajtu Izdavačkog zavoda "Forum" (www.forumliber.rs).

Oglas radi otuđenja pokretne stvari - vozilo u javnoj svojini prikupljanjem pismenih ponuda će se objaviti na sajtu "Halo oglasi" (www.halooglasi.com), kao i u štampanom izdanju i sajtu "Građanski oglasnik" (www.gradjanskioglasnik.rs).

 

USLOVI PRODAJE

Pokretna stvar - vozilo se otuđuje u postojećem "viđenom stanju", bez prava kupca na naknadne reklamacije, i može se razgledati svakog radnog dana do 12.08.2016. godine, u terminu od 9-13 časova, uz prethodni dogovor preko telefona (021-457-216).

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa.

Vozilo se otuđuje po početnoj kupoprodajnoj ceni od 7.000 evra. Postignuta kupoprodajna cena ne može biti niža od početne kupoprodajne cene.

Rok plaćanja kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Troškove poreza na prenos apsolutnih prava, transporta vozila, kao i druge troškove koji proisteknu iz realizacije ugovora, padaju na teret kupca.

 

USLOVI PRIJAVLJIVANJA

Uredna i potpuna pismena ponuda, mora da sadrži:

Za fizička lica:

- ime i prezime,

- adresu prebivališta,

- kontakt telefon,

- fotokopiju lične karte

- visinu kupoprodajne cene;

 

Za pravna lica:

- naziv i sedište,

- kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar privrednih subjekata,

- kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun,

- kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB,

- ime i prezime lica ovlađćenog za zastupanje, njegov potpis i pečat,

- za punomoćnika, odgovarajuće punomoćje dato na zakonom propisan način,

- visinu kupoprodajne cene.

 

 

Ponude se dostavljaju na adresu: IZDAVAČKI ZAVOD FORUM, Novi Sad, ul. Vojvode Mišića 1., III sprat, kancelarija br. 309. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane Naručioca do 12.08.2016. godine do 11.30 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom "Ponuda za kupovinu vozila - NE OTVARATI", preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na gore naznačenoj adresi. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima, ili je data opisno, neće se razmatrati.

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Otvaranje svih prispelih ponuda vršiće se komisijski. Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 12.08.2016. godine u 12 časova. Radi sprovođenja postupka po javnom oglasu, direktor Izdavačkog zavoda "Forum", doneće Rešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju vozila.

Postupak otuđenja sprovešće se putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, a izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviša ponuđena cena. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu, Komisija zadržava pravo da po slobodnom uverenju, ceneći celishodnosti pravnog posla izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Cena u ponudi mora biti navedena u evrima. Uplata postignute kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, s tim što će konačana kupoprodajna cena pokretne stvari biti utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 (osam) dana od dana poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, u kom slučaju će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, do konačnog izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Komisija zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

Sve potrebne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 021-457-216, u terminu od 9-13 časova svakog radnog dana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela "Otuđenje vozila prikupljanjem pismenih ponuda"

 

Marka:

IVECO

Model:

DAILY 35S12V

Kategorija:

TERETNO VOZILO

Pogonsko gorivo:

EVRO DIZEL

Broj mesta za sedenje:

6

Datum prve registracije:

22.05.2008.

Broj šasije:

ZCFC3583005727322

Broj motora:

F1AE0481GA0010728196

Snaga motora:

85

Broj pređenih kilometara:

23.000

Početna kupoprodajna cena (u evrima):

7.000

 

Obnovljen:

Cena: 6.000,00 EUR